درباره ما

e46f11d1-a914-4c2b-8c1a-10ab11d5cbd9

**برای مطالعه گزارش عملکرد سال 1395 واحد عملیات ویژه دیویژن ایران اینجا کلیک کنید**

واحد عملیات ویژه دیویژن ایران وظیفه برگزاری جلسات آشنائی با پروازهای مجازی عملیات ویژه و برگزاری جلسات تمرین و برگزاری تورهای سالیانه دیویژن را بعهده خواهد دارد و با نظارت بر عملکرد اعضا در فضای ایران تلاش در برقراری نظم و انسجام در انجام پروازهای عملیات ویژه دارد.

Welcome
On behalf of the Iran Division, we would like to welcome you to the home of the Iran Special Operations, part of the IVAO Network

If you require any further information that isn’t included in the website, or need any specific help with any of the material, please contact our us